Regulamin

BIEG NIEPODLEGŁOŚCI z PKO BANKIEM POLSKIM
Regulamin Marszów Młodzieżowych Nordic Walking

Marsze Młodzieżowe, zwane dalej Marszami, wchodzą w skład wyścigów rozgrywanych w ramach imprezy pn. Bieg Niepodległości z PKO Bankiem Polskim.

I. Cel imprezy

1) Popularyzacja Nordic Walking i propagowanie zdrowego trybu życia

2) Promocja Miasta Gdyni

3) Uczczenie 101. rocznicy odzyskania przez Polskę

II. Dane Organizatora

Organizatorem Marszów  jest Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa z siedzibą w Gdyni, przy ul. Olimpijskiej 5/9, kod pocztowy 81-538, NIP 5862312326 tel. 58 622 11 64, fax 58 622 35 74, www.gpx.gdyniasport.pl, email:  gpx@gdyniasport.pl

III. Termin, miejsce, dystanse

Marsz rozegrany zostanie w dniu 11 listopada (niedziela) 2019 r. o godzinie 9:00 na dystansie około 2 km.

IV. Rozpoczęcie imprezy, trasa Marszów

1) Oficjalne rozpoczęcie imprezy nastąpi o godz. 9:00.

2) Trasa Marszów prowadzić będzie następującymi ulicami: START: Skwer Kościuszki na wysokości Akwarium Gdyńskiego, Skwer Kościuszki – Aleja Jana Pawła II – Aleja Topolowa – Bulwar Nadmorski – Aleja Topolowa– Aleja Jana Pawła II – Skwer Kościuszki. Meta: Skwer Kościuszki na wysokości Akwarium Gdyńskiego.
Trasa Marszów może ulec zmianie na skutek wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń atmosferycznych, lub innych niezależnych od Organizatora.

3) Na trasie zlokalizowane będą również punkty elektronicznego pomiaru czasu, a ominięcie któregokolwiek z nich przez zawodnika skutkować będzie jego dyskwalifikacją.

4) Do pomiaru czasu wykorzystywany będzie system pomiaru czasu CHAMPION CHIP.

V. Zapisy

1) Rejestracja, uczestników do Marszów odbywać  się będzie poprzez formularz dostępny tylko i wyłącznie z poziomu Profilu Zawodnika, znajdującego się na stronie internetowej gpx.gdyniasport.pl. Rejestracja poprzez formularz zamieszczony w Internecie trwać będzie do dnia 28 października do godz. 23:59 r. Po tym terminie rejestracji dokonać będzie można tylko i wyłącznie w dniach: 9 listopada w Biurze Zawodów mieszczącym się w Hali Gier Gdyńskiego Centrum Sportu, ul. Olimpijska 5/9w godzinach 15:00 – 20:00 oraz 10 listopada w Biurze Zawodów mieszczącym się w Hali Gier Gdyńskiego Centrum Sportu, ul. Olimpijska 5/9 w godzinach 12:00 – 20:00, przy czym Organizator zastrzega, iż w tych dniach zarejestrowanych zostanie tylko pierwsze 100 osób (łączna pula pakietów startowych dla marszów młodzieżowych), które uiszczą opłatę startową zgodnie z postanowieniami punktu VI niniejszego Regulaminu.

2) Pakiety startowe do Marszów odbierać będzie można wyłącznie w dniach:

9 listopada (sobota) w Biurze Zawodów mieszczącym się w Hali Gier Gdyńskiego Centrum Sportu, ul. Olimpijska 5/9 w godzinach 15:00 – 20:00,

10 listopada (niedziela) w Biurze Zawodów mieszczącym się w Hali Gier Gdyńskiego Centrum Sportu, ul. Olimpijska 5/9 w godzinach 12:00 – 20:00.

3) Pakiet startowy będzie można odebrać za pomocą, karty startowej lub dokumentu tożsamości ze zdjęciem. Organizator dopuszcza przedstawienie karty startowej w wersji elektronicznej przy odbiorze pakietu startowego.

4) Wysyłka Pakietu Startowego

a) Wysyłka polega na dostarczeniu pakietu startowego Marszu na adres wskazany przez Zawodnika w Profilu Zawodnika na stronie www.gpx.gdyniasport.pl

b) Wysyłka realizowana będzie za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD (https://www.dpd.com.pl/ ) w dniach 28 października – 4 listopada 2019 roku, zgodnie z regulaminem świadczenia usług pocztowych przez tą firmę.

c) Wysyłka realizowana będzie wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

d) Aby zamówić wysyłkę pakietu startowego, należy w terminie do 28 października 2019 roku wybrać stosowną opcję w formularzu zgłoszeniowym do Imprezy znajdującą się w Profilu Zawodnika, dostępnym na stronie internetowej www.gpx.gdyniasport.pl, zaakceptować treść regulaminu imprezy oraz regulaminu firmy kurierskiej DPD (https://www.dpd.com.pl/ ) a także opłacić wysyłkę, wyłącznie za pośrednictwem portalu internetowego tpay.com poprzez Profil Zawodnika .

e) Cena Usługi wynosi 49 PLN brutto.

f) Warunkiem przekazania pakietu startowego przez kuriera jest osobiste podpisanie przez Zamawiającego standardowego oświadczenia o braku przeciwwskazań do udziału w Imprezie, które jest dołączone do przesyłki. Podpisane oświadczenie należy zwrócić kurierowi dostarczającemu przesyłkę.

g) W przypadku braku realizacji zamówionej Usługi w Terminie realizacji Usługi, należy skontaktować się z Organizatorem poprzez wysłanie e-maila na adres gpx@gdyniasport.pl.

h) Pakiet startowy wysyłane do Zawodników zawierają wszystkie elementy składowe pakietu, niezbędne do startu w Marszów, dostępne w dniu wysyłki. Pakiet nie podlega uzupełnieniu o dodatkowe elementy (np. ulotki, drobne upominki od sponsorów), które ewentualnie zostaną dodane do pakietu po terminie wysyłki.

Zawodnicy, którzy nie zarejestrują się w terminie, nie otrzymają pakietów startowych,
nie będą wpisywani na listę uczestników, nie będą mogli wystartować w zawodach oraz nie zostaną sklasyfikowani.

VI. Opłaty startowe

1) Opłata startowa wynosi:

a) 1 zł – jeżeli kwota zostanie przelana i zaksięgowana na koncie wskazanym przez Organizatora najpóźniej do dnia 28 października 2019 r. do godziny 23:59 i zaksięgowana na koncie wskazanym przez Organizatora do dnia 29 października 2019 r. do godziny 23:59

b) 1 zł – kwota, która będzie pobierana, wyłącznie w gotówce, w Biurze Zawodów w dniach 9 i 10 listopada 2019 r.

2) Opłatę startową, o której mowa w ust. 1a), należy uiścić wyłącznie za pośrednictwem portalu internetowego tpay.com poprzez Profil Zawodnika.

3) Po zakończeniu rejestracji do Marszów, każdy zawodnik po prawidłowym zarejestrowaniu się do Marszów będzie mógł pobrać ze swojego Profilu Zawodnika kartę startową z nadanym numerem startowym, wyłącznie za pomocą, której będzie mógł odebrać swój pakiet startowy do Marszu. Organizator dopuszcza przedstawienie karty startowej w wersji elektronicznej przy odbiorze pakietu startowego.

4) W przypadku dokonania opłaty startowej za pośrednictwem portalu internetowego tpay.com w wysokości większej niż ta określona w ust. 1 lit. a Organizator, na wniosek zainteresowanej osoby, dokona zwrotu nadpłaty pomniejszonej o koszty operacyjne związane z dokonaniem przelewu.

5) Organizator wystawia faktury VAT na żądanie uczestnika Marszów . Faktury VAT wystawiane będą wyłącznie na osoby lub podmioty, po zaksięgowaniu opłaty startowej na koncie wskazanym przez Organizatora, oraz po podaniu dokładnych danych w formularzu zgłoszeniowym podczas procedury rejestracyjnej zgodnie ·z obowiązującymi przepisami ustawy z dn. 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2011.177.1054 j. t.)

6) Organizator nie ma obowiązku wystawienia faktury, jeżeli żądanie jej wystawienia zgłoszone zostało niezgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dn. 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2011.177.1054 j. t.)

7) Opłata startowa powinna być wniesiona i zaksięgowana na koncie Organizatora w ciągu 7 dni od dokonania zgłoszenia. W przeciwnym wypadku jego zgłoszenie zostanie anulowane.

8) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych i pocztowych.

9) Dowodem dokonania skutecznej rejestracji jest pojawienie się danych zawodnika na liście startowej z potwierdzoną płatnością oraz pojawienie się karty startowej w Profilu Zawodnika. Powyższe dotyczy również zawodników, o których mowa w ust. 2). Karty startowe będzie można pobrać z Profilu Zawodnika siedem dni po zakończeniu zapisów.

10) Opłata startowa podlega zwrotowi (pomniejszona o koszty operacyjne związane z dokonaniem przelewu) tylko i wyłącznie w przypadku zgłoszenia przez Zawodnika rezygnacji z udziału w Marszu, poprzez wysłanie e-maila z rezygnacją na adres gpx@gdyniasport.pl, w terminie nie przekraczającym terminu, o którym mowa w pkt. V ust. 1). Opłata nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji po tym terminie, czy też w związku z nieukończenia Marszu lub wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

11) Możliwość przeniesienia opłaty startowej na innego zawodnika oraz zmiana danych osobowych tj. imienia, nazwiska oraz daty urodzenia podanych przy rejestracji do Marszów jest możliwa jedynie poprzez Profil Zawodnika w terminie, o którym mowa w Pkt. V,  1. Po tym terminie nie będzie możliwości przeniesienia opłaty startowej.

VII. Warunki uczestnictwa

1) W Marszach mogą brać udział osoby urodzone w przedziale:

1 stycznia 2010 roku – 31 grudnia 2012 roku: Marsz Starszaka

1 stycznia 2006 roku – 31 grudnia 2009 roku: Marsz Młodzika,

1 stycznia 2003 roku – 31 grudnia 2005 roku: Marsz Juniora

2) W Marszach mogą brać udział wszyscy chętni niemający przeciwwskazań lekarskich do udziału w dyscyplinach sportowych typu wytrzymałościowego, którzy zgłosili swój udział i zostali wpisani na listę startową zgodnie z postanowieniami punktu V niniejszego Regulaminu.

3) Do Marszów dopuszczone zostaną wyłącznie osoby, które złożą podpisane przez przedstawiciela ustawowego, oświadczenie o zdolności do udziału w Marszów (do pobrania ze strony gpx.gdyniasport.pl) oraz kartę startową (do pobrania w Profilu Zawodnika),  w Biurze Zawodów.

4) Organizator dopuszcza przedstawienie karty startowej w wersji elektronicznej przy odbiorze pakietu startowego. Osoby małoletnie, które na dzień rozegrania imprezy nie przekroczyły 13 roku życia pakiet startowy mogą odebrać wyłącznie w obecności opiekuna ustawowego lub innej osoby posiadającej stosowne pełnomocnictwo, umocowujące należycie do odbioru pakietu startowego oraz do składania niezbędnych oświadczeń przez Uczestnika Marszów , w tym celu zaleca się sporządzenie pełnomocnictwa o treści zgodnej ze wzorem zamieszczonym na stronie Organizatora.

5) Zawodnicy startują w marszach na własną odpowiedzialność. Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza Zgłoszeniowego, dokonanie opłaty startowej oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Marszów, w tym zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko.

6) Uczestnicy Marszów zobowiązani są do przestrzegania przepisów Kodeksu Ruchu Drogowego oraz bezwzględnego wykonywania poleceń służb odpowiedzialnych za kierowanie ruchem drogowym, w tym Policji i Straży Miejskiej, a także służb zabezpieczających trasę Marszów z ramienia Organizatora pod rygorem dyskwalifikacji.

7) Ze względów bezpieczeństwa, zabrania się startu w marszach osobom poruszającym się o kijkach trekkingowych, do Nordic Walking, itp., startu z wózkami joggingowymi oraz startu na wszelkich innych typach wózków, a także startu ze zwierzętami. Osoby, które nie zastosują się do zaleceń wskazanych powyżej zostaną zdyskwalifikowane, niezależnie od powyższego zobowiązane są opuścić trasę Marszów.

VIII. Klasyfikacja

1) W Marszów prowadzona będzie następująca klasyfikacja:

a) chłopcy: Marsz Juniora, Młodzika, Starszaka,

b) dziewczęta: Marsz Juniora, Młodzika, Starszaka

IX. Nagrody i wyróżnienia

1) Po zakończeniu Marszów zostaną przyznane i wręczone następujące nagrody
i wyróżnienia:

a) Puchary za zajęcie I – III miejsca w klasyfikacji chłopców w Marszu Juniora, Młodzika, Starszaka

b) Puchary za zajęcie I – III miejsca w klasyfikacji dziewcząt w Marszu Juniora, Młodzika, Starszaka

c) Pamiątkowe medale uczestnictwa w zawodach dla wszystkich uczestników, którzy w prawidłowy sposób zgłosili się do imprezy, zgodnie z punktem V i ukończyli marsz.

X. Inne postanowienia

1) Marsz rozegrany zostanie przy użyciu systemu elektronicznego pomiaru czasu Champion Chip. Każdy zawodnik musi posiadać przytwierdzony do lewej lub prawej nogi, na wysokości kostki, chip identyfikacyjny służący do elektronicznego pomiaru czasu. Umieszczenie chipa w innym miejscu lub jego zdjęcie w trakcie Marszów skutkuje dyskwalifikacją. Przy wypożyczeniu chipa nie będzie pobierana kaucja.

2) Zawodnik zobowiązany jest do umieszczenia numeru startowego z przodu tułowia. Numer startowy musi być widoczny przez okres trwania całego Marszów. Zakrycie lub usunięcie numeru skutkować będzie dyskwalifikacją.

3) Na rewersie numeru startowego umieszczona zostanie tabela, w której każdy zawodnik musi wpisać dane dotyczące przyjmowanych leków, ew. uczuleń oraz podać numer telefonu do osoby, z którą ma się skontaktować Organizator w razie wypadku.

4) Zawodnicy, którzy nie dokonają zwrotu chipa bezpośrednio po ukończeniu Marszów zostaną zdyskwalifikowani (skreślenie wyniku z oficjalnego komunikatu).

5) Zawodnicy wchodzący na metę muszą stosować się do poleceń Sędziów i służb Organizatora.

6) Uczestnicy Marszów, po ukończeniu rywalizacji, otrzymają sms‘a z wynikiem, na podany w formularzu zgłoszeniowym numer telefonu (pod warunkiem wyrażenia zgody na wysłanie przedmiotowego sms’a).

7) Na miejsce Imprezy zabrania się wprowadzania zwierząt, a także wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji, środków dopingujących oraz środków alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed, jak i podczas Marszów pod warunkiem dyskwalifikacji z niego. W przypadku stwierdzenia, że uczestnik narusza powyższy zakaz, organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału w Marszów lub zdyskwalifikowania go w jego trakcie.

8) Zawodnik w czasie Marszów nie może opuszczać i powracać na trasę Marszów pod karą dyskwalifikacji.

9) Zawodnikowi nie wolno korzystać z jakiejkolwiek pomocy określonej w przepisach zawodów Kolegium Sędziów Chodzezkijami.Pl, m. in. dotyczy to asysty zawodników przez osoby nieuczestniczące w Marszach.

10) Organizator zapewnia opiekę medyczną wyłącznie dla uczestników imprezy na trasie Marszów od rozpoczęcia pierwszego z Marszów do zakończenia ostatniego, a także w centrum zawodów do godziny 15:30. Organizator nie pokrywa kosztów medycznych lub transportu związanych z obecnością lub uczestnictwem w Marszów. Decyzje obsługi medycznej co do udziału zawodnika w Marszów są niezawisłe.

11) Przystąpienie do procesu zgłaszania do zawodów, wpisywanie w ramach rejestracji danych, w tym osobowych, zakończone przesłaniem do Organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego oznacza wyrażenie zgody przez uczestnika Marszów na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby związane z organizowaną imprezą. Ponad to w przypadku wyrażenia, opcjonalnie przez uczestnika, zgody na przesyłanie do uczestnika informacji/komunikatów dotyczących poszczególnych marszów w ramach PKO Grand Prix Gdyni 2019 oraz dotyczących kolejnych edycji Grand Prix Gdyni, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne Organizatora, zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.,(tj. Dz.U 2002, Nr. 101, poz.926) uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania tejże zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres Organizatora, przy czym wycofanie zgody na wykorzystanie danych osobowych na potrzeby związane z organizacją Marszów uniemożliwia uczestnikowi start w Marszów.

12) Uczestnik Marszów wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Organizatora swojego wizerunku, utrwalonego w dowolnej formie, w celach związanych z organizacją GPX Grand Prix Gdyni i działalnością Organizatora. Zgoda ta dotyczy w szczególności wykorzystania wizerunku poprzez zamieszczenie wykonanych fotografii lub materiałów filmowych w relacjach i materiałach promocyjnych Organizatora. Zgoda obejmuje także wykorzystanie wykonanych materiałów i zdjęć w szczególności do upublicznienia, udostępnienia Sponsorom Marszów,  powielania, zwielokrotniania, emisji, publikacji, nadawania lub transmisji. Niniejsza zgoda na wykorzystanie wizerunku nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie. Zgoda na wykorzystywanie wizerunku udzielana jest nieodpłatnie.

13) Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Organizatora i Sędziego Głównego zawodów. Protesty dotyczące wyników imprezy przyjmowane są do dnia 12 listopada 2019 r. do godziny 15:30 na adres mailowy gpx@gdyniasport.pl. Protesty będą rozpatrywane w ciągu 72 godzin, zaś ostateczne i oficjalne wyniki zostaną opublikowane najpóźniej 15 listopada 2019 r. Protesty wniesione po terminie nie będą rozstrzygane merytorycznie jako wniesione po terminie.

14) Informacje dotyczące Marszów można uzyskać pod adresem: Gdyńskie Centrum Sportu, ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia, tel. 58 622 11 64, gpx.gdyniasport.pl email: gpx@gdyniasport.pl

15) Informacje dotyczące zapisów elektronicznych można uzyskać pod adresami: zapisy@sts-timing.pl oraz info@sts-timing.pl

16) Wyniki Marszów dostępne będą na stronie gpx.gdyniasport.pl

Organizator