Regulamin

BIEG EUROPEJSKI z PKO BANKIEM POLSKIM
Regulamin Marszu Nordic Walking – Marsz Główny

 I. Cel imprezy

1) Popularyzacja Nordic Walking i propagowanie zdrowego trybu życia

2) Promocja Miasta Gdyni

3) Uczczenie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej

II. Dane Organizatora

Organizatorem Marszu Europejskiego jest Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa z siedzibą w Gdyni, przy ul. Olimpijskiej 5/9, kod pocztowy 81-538, NIP: 5862312326, tel. 58 622 11 64, fax 58 622 35 74, www.gpx.gdyniasport.pl, email: gpx@gdyniasport.pl

III. Termin, miejsce, dystans oraz zasady startu

1) Marsz Główny na dystansie około 4 km odbędzie się w dniu 12 maja 2019 r. w Gdyni.

2) Start Marszu Głównego nastąpi o godzinie 9:45 w części cywilnej Portu Lotniczego Gdynia – Kosakowo, ul. Gen. W. Andersa.

IV. Trasa Marszu Głównego i limit czasu

1) Trasa Marszu Głównego prowadzić będzie części cywilnej Portu Lotniczego Gdynia – Kosakowo. Na trasie Marszu Głównego zlokalizowane będą punkty elektronicznego pomiaru czasu, a ominięcie któregokolwiek z nich przez zawodnika skutkować będzie jego dyskwalifikacją.

2) Do pomiaru czasu wykorzystywany będzie system pomiaru czasu CHAMPION CHIP.

3) Obowiązuje limit czasu dla ukończenia Marszu Głównego, wynoszący 1 godzinę od momentu wystrzału startera. Jeżeli zawodnik nie ukończy Marszu Głównego przed upływem powyższego limitu czasu, nie zostanie sklasyfikowany. Po upływie 1 godziny od momentu wystrzału startera zawodnik zobowiązany jest do niezwłocznego opuszczenia trasy Marszu Głównego.

V. Warunki uczestnictwa

1) W Marszu Głównym mogą startować wyłącznie zawodnicy urodzeni przed 13 maja 2003 r. (w dniu Marszu Głównego mają ukończone 16 lat).

2) W Marszu Głównym mogą brać udział wszyscy chętni, niemający przeciwwskazań lekarskich do udziału w dyscyplinach sportowych typu wytrzymałościowego, którzy zgłosili swój udział i zostali wpisani na listę startową zgodnie z postanowieniami punktu VI niniejszego Regulaminu.

3) Do Marszu Głównego dopuszczone zostaną wyłącznie osoby, które przy odbiorze pakietu startowego w Biurze Zawodów złożą na druku Organizatora podpisane własnoręcznie, a w przypadku osób niepełnoletnich przez przedstawiciela ustawowego, oświadczenie o zdolności do udziału w Marszu Głównym oraz przedstawią kartę startową.

4) Zawodnicy startują w Marszu Głównym na własną odpowiedzialność. Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza Zgłoszeniowego oraz dokonanie opłaty startowej oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Marszu Głównym, w tym zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko.

5) Zawodnicy startujący w Marszu Głównym zobowiązani są do przestrzegania przepisów ustawy o ruchu drogowym oraz bezwzględnego wykonywania poleceń służb odpowiedzialnych za kierowanie ruchem drogowym, w tym Policji i Straży Miejskiej, a także ekipy sędziowskiej i służb zabezpieczających trasę Marszu Głównego z ramienia Organizatora pod rygorem dyskwalifikacji.

6) Ze względów bezpieczeństwa, zabrania się startu w Marszu Głównym osobom poruszającym z wózkami joggingowymi oraz startu na wszelkich innych typach wózków, a także startu ze zwierzętami. Osoby, które nie zastosują się do zaleceń wskazanych powyżej zostaną zdyskwalifikowane i niezależnie od powyższego zobowiązane są opuścić trasę Marszu Głównego.

VI. Zgłoszenia i odbiór pakietów startowych

1) Rejestracja do Marszu Głównego, z zastrzeżeniem ust. 4), odbywać się będzie do dnia 29 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) do godziny 23:59.

2) Zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie w formie elektronicznej poprzez wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego, dostępnego tylko i wyłącznie z poziomu Profilu Zawodnika, dostępnego na stronie gpx.gdyniasport.pl.

3) Rejestracja jest skuteczna tylko wtedy, gdy uczestnik dokona prawidłowego zgłoszenia oraz uiści opłatę startową zgodnie z postanowieniami punktu VII niniejszego Regulaminu.

4) 30 kwietnia – 9 maja, z wyłączeniem niedziel niehandlowych oraz 1 i 3 maja, w Biurze Zawodów mieszczącym się w Centrum Handlowym „Riviera” (na parterze obok fontanny), ul. Kazimierza Górskiego 2 w godzinach 10:00 – 21:00. Przy czym Organizator zastrzega, iż w tych dniach zarejestrowanych zostanie tylko pierwsze 100 osób (wspólna pula pakietów startowych dla wszystkich marszów, w tym młodzieżowych), które uiszczą opłatę startową zgodnie z postanowieniami punktu VII niniejszego Regulaminu.

5) Pakiety startowe do Biegu Głównego odbierać będzie można wyłącznie w dniach: 10 maja (piątek) w Biurze Zawodów mieszczącym się w Hali Lekkoatletycznej Gdyńskiego Centrum Sportu, ul. Olimpijska 5/9 w godzinach 15:00-20:00 oraz 11 maja (sobota) w Biurze Zawodów mieszczącym się w Hali Lekkoatletycznej Gdyńskiego Centrum Sportu, ul. Olimpijska 5/9, w godzinach od 12:00 do 20:00. W dniu 12 maja nie będą wydawane pakiety startowe.

6) Zawodnicy, którzy nie zarejestrują się w terminach, o których mowa w ust. 1) i 4), nie otrzymają pakietów startowych, nie będą wpisani na listę uczestników, nie będą mogli wystartować w Marszu Głównym oraz nie zostaną sklasyfikowani.

7) Wysyłka Pakietu Startowego

a) Wysyłka polega na dostarczeniu pakietu startowego Biegu Głównego, na adres wskazany przez Zawodnika w Profilu Zawodnika na stronie www.gpx.gdyniasport.pl

b) Wysyłka realizowana będzie za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD  (https://www.dpd.com.pl/ ) w dniach 29 kwietnia – 6 maja 2019 roku, zgodnie z regulaminem świadczenia usług pocztowych przez tą firmę.

c) Wysyłka realizowana będzie wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

d) Aby zamówić wysyłkę pakietu startowego, należy w terminie do 29 kwietnia 2019 roku wybrać stosowną opcję w formularzu zgłoszeniowym do Imprezy znajdującą się w Profilu Zawodnika, dostępnym na stronie internetowej www.gpx.gdyniasport.pl, zaakceptować treść regulaminu imprezy oraz regulaminu firmy kurierskiej DPD (https://www.dpd.com.pl/ ) a także opłacić wysyłkę, wyłącznie za pośrednictwem portalu internetowego tpay.com poprzez Profil Zawodnika .

e) Cena Usługi wynosi 49 PLN brutto.

f) Warunkiem przekazania pakietu startowego przez kuriera jest osobiste podpisanie przez Zamawiającego standardowego oświadczenia o braku przeciwwskazań do udziału w Imprezie, które jest dołączone do przesyłki. Podpisane oświadczenie należy zwrócić kurierowi dostarczającemu przesyłkę.

g) W przypadku braku realizacji zamówionej Usługi w Terminie realizacji Usługi, należy skontaktować się z Organizatorem poprzez wysłanie e-maila na adres gpx@gdyniasport.pl.

h) Pakiet startowy wysyłane do Zawodników zawierają wszystkie elementy składowe pakietu, niezbędne do startu w Biegu Urodzinowym z PKO Bankiem Polskim, dostępne w dniu wysyłki. Pakiet nie podlega uzupełnieniu o dodatkowe elementy (np. ulotki, drobne upominki od sponsorów), które ewentualnie zostaną dodane do pakietu po terminie wysyłki.

VII. Opłaty startowe

1) Opłata startowa wynosi:

a) 20 zł – jeżeli kwota zostanie przelana na konto wskazane przez Organizatora najpóźniej do dnia 29 kwietnia 2019 r. do godziny 23:59 i zaksięgowana na koncie wskazanym przez Organizatora do dnia 30 kwietnia 2019 r. do godziny 23:59.

b) 50 zł – kwota, która będzie pobierana wyłącznie w gotówce, w Biurze Zawodów
w dniach 30 kwietnia – 9 maja 2019 r.

c) 1 zł -dla osób urodzonych przed 14 maja 1948 r. (w dniu Biegu Głównego mają ukończone 70 lat), pod warunkiem dokonania skutecznej rejestracji w terminie o którym mowa w pkt. VI ust. 1).

2) Opłatę startową, o której mowa w ust. 1a), należy uiścić wyłącznie za pośrednictwem portalu internetowego tpay.com poprzez Profil Zawodnika.

3) Po zakończeniu rejestracji do Marszu Głównego, każdy zawodnik po prawidłowym zarejestrowaniu się do Marszu Głównego będzie mógł pobrać ze swojego Profilu Zawodnika kartę startową z nadanym numerem startowym, wyłącznie za pomocą, której będzie mógł odebrać swój pakiet startowy do Marszu Głównego. Organizator dopuszcza przedstawienie karty startowej w wersji elektronicznej przy odbiorze pakietu startowego.

4) W przypadku dokonania opłaty startowej za pośrednictwem portalu internetowego tpay.com w wysokości większej niż ta określona w ust. 1a), Organizator, na wniosek zainteresowanej osoby, dokona zwrotu nadpłaty pomniejszonej o koszty operacyjne związane z dokonaniem przelewu.

5) Organizator wystawia faktury VAT na żądanie uczestnika Marszu Głównego. Faktury VAT wystawiane będą wyłącznie na osoby lub podmioty, po zaksięgowaniu opłaty startowej na koncie wskazanym przez Organizatora, oraz po podaniu dokładnych danych w formularzu zgłoszeniowym podczas procedury rejestracyjnej zgodnie ·z obowiązującymi przepisami ustawy z dn. 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2011.177.1054 j. t.)

6) Organizator nie ma obowiązku wystawienia faktury, jeżeli żądanie jej wystawienia zgłoszone zostało niezgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dn. 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2011.177.1054 j. t.)

7) Opłata startowa powinna być wniesiona i zaksięgowana na koncie Organizatora w ciągu 7 dni od dokonania zgłoszenia. W przeciwnym wypadku jego zgłoszenie zostanie anulowane.

8) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych i pocztowych.

9) Dowodem dokonania skutecznej rejestracji jest pojawienie się danych zawodnika na liście startowej z potwierdzoną płatnością oraz pojawienie się karty startowej w Profilu Zawodnika. Powyższe dotyczy również zawodników, o których mowa w ust. 2). Karty startowe będzie można pobrać z Profilu Zawodnika siedem dni po zakończeniu zapisów.

10) Opłata startowa podlega zwrotowi (pomniejszona o koszty operacyjne związane z dokonaniem przelewu) tylko i wyłącznie w przypadku zgłoszenia przez Zawodnika rezygnacji z udziału w Marszu, poprzez wysłanie e-maila z rezygnacją na adres gpx@gdyniasport.pl, w terminie o którym mowa w pkt. VI ust. 1). Opłata nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji po tym terminie, czy też w związku z nieukończenia Marszu Głównego lub wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

11) Możliwość przeniesienia opłaty startowej na innego zawodnika oraz zmiana danych osobowych tj. imienia, nazwiska oraz daty urodzenia podanych przy rejestracji do Marszu Głównego jest możliwa jedynie poprzez Profil Zawodnika w terminie, o którym mowa w pkt. VI, ust.1. Po tym terminie nie będzie możliwości przeniesienia opłaty startowej.

VIII. Klasyfikacja

1) W Marszu Głównym prowadzona będzie następująca klasyfikacja:

a) Klasyfikacja generalna kobiet,

b) Klasyfikacja generalna mężczyzn.

2) W Marszu Głównym prowadzona będzie także dodatkowa klasyfikacja w ramach następujących kategorii wiekowych:

a) Kobiety/Mężczyźni 16 od 16 do 19 lat,

b) Kobiety/Mężczyźni 20 od 20 do 29 lat,

c) Kobiety/Mężczyźni 30 od 30 do 39 lat,

d) Kobiety/Mężczyźni 40 od 40 do 49 lat,

e) Kobiety/Mężczyźni 50 od 50 do 59 lat,

f) Kobiety/Mężczyźni 60 od 60 do 69 lat,

g) Kobiety/Mężczyźni 70 od 70 do 79 lat,

h) Kobiety/Mężczyźni 80    powyżej 80 lat.

IX. Nagrody

1) Po zakończeniu Marszu Głównego zostaną przyznane i wręczone następujące nagrody:

a) Puchary za zajęcie od I do X miejsca w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn,

b) Puchary za zajęcie od I do III miejsca w klasyfikacji kobiet i mężczyzn w poszczególnych kategoriach wiekowych,

c) Pamiątkowe medale dla wszystkich uczestników, którzy w prawidłowy sposób wystartowali oraz ukończyli Marsz Główny.

2) Nagrody nie dublują się, co oznacza, że zawodnik otrzymujący nagrodę za miejsce zajęte w klasyfikacji generalnej Marszu nie otrzymuje nagrody za miejsce zajęte ramach prowadzonej kategorii wiekowej.

3) Warunkiem wydania nagrody rzeczowej jest osobiste stawienie się zawodnika na ceremonii dekoracji z dokumentem potwierdzającym tożsamość. W przypadku niespełnienia powyższego zapisu, nagrody rzeczowe nie zostaną wydane.

X. Inne postanowienia

1) Marsz Główny w ramach imprezy Bieg Europejski z PKO Bankiem Polskim 2019 jest drugim z cyklu PKO Grand Prix Gdyni 2019.

2) Zawodnicy będą mogli oddać do depozytu rzeczy zapakowane wyłącznie w worku dostarczonym przez Organizatora. Rzeczy luzem, bez worków, nie będą przyjmowane.

3) Każdy zawodnik podczas Marszu musi posiadać przytwierdzony do lewej lub prawej nogi, na wysokości kostki, chip identyfikacyjny służący do elektronicznego pomiaru czasu. Umieszczenie chipa w innym miejscu lub jego zdjęcie w trakcie Marszu skutkuje dyskwalifikacją.

4) Przy wypożyczeniu chipa nie będzie pobierana kaucja.

5) Zawodnik zobowiązany jest do umieszczenia numeru startowego z przodu tułowia. Numer startowy musi być widoczny przez okres trwania całego Marszu Głównego. Zakrycie lub usunięcie numeru startowego skutkować będzie dyskwalifikacją.

6) Na rewersie numeru startowego umieszczona zostanie tabela, którą każdy zawodnik powinien wypełnić w celu łatwiejszej identyfikacji w razie wypadku. Tabela zawiera dane dotyczące przyjmowanych leków, ewentualnych uczuleń oraz numeru telefonu do osoby,
z którą ma się skontaktować Organizator w razie wypadku.

7) Zawodnicy, którzy nie dokonają zwrotu chipa bezpośrednio po ukończeniu Marszu Głównego nie otrzymają medalu oraz zostaną zdyskwalifikowani (skreślenie wyniku z oficjalnego komunikatu).

8) Zawodnicy wchodzący na metę muszą stosować się do poleceń Sędziów i służb Organizatora.

9) Uczestnicy Marszu Głównego, po ukończeniu rywalizacji, otrzymają sms z wynikiem, na podany w formularzu zgłoszeniowym numer telefonu, (pod warunkiem wyrażenia zgody na wysłanie przedmiotowego sms-a.

10) Na trasę Marszu Głównego zabrania się wprowadzania zwierząt, a także wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji, środków dopingujących oraz środków alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Zawodnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed, jak i podczas Marszu pod groźbą dyskwalifikacji. W przypadku stwierdzenia, że uczestnik narusza powyższy zakaz, Organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału w Marszu lub zdyskwalifikowania go w jego trakcie.

11) Zawodnik w czasie Marszu Głównego nie może opuszczać i powracać na trasę pod karą dyskwalifikacji.

12) Zawodnikowi nie wolno korzystać z jakiejkolwiek pomocy określonej w przepisach w przepisach zawodów Kolegium Sędziów Chodzezkijami.Pl, m. in. dotyczy to asysty zawodników przez osoby nieuczestniczące w Marszach.

13) Organizator zapewnia opiekę medyczną wyłącznie dla uczestników imprezy na trasie Marszu Głównego od momentu startu do zamknięcia trasy Marszu określonej limitem czasowym, a także w centrum zawodów do godziny 15:30 w dniu 12 maja 2019 r. Organizator nie pokrywa kosztów medycznych lub kosztów transportu nieobjętych zakresem zabezpieczenia medycznego imprezy.

Decyzje podjęte przez Koordynatora medycznego lub obsługę medyczną, co do udziału zawodnika w Marszu Głównym są niezawisłe oraz są wiążące wobec zawodnika. Niezastosowanie się do zaleceń obsługi medycznej powoduje dyskwalifikację zawodnika.

14) Przystąpienie do procesu zgłaszania do zawodów, wpisywanie w ramach rejestracji danych, w tym osobowych, zakończone przesłaniem do Organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego oznacza wyrażenie zgody przez uczestnika Marszu na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby związane z organizowaną imprezą. Ponad to w przypadku wyrażenia, opcjonalnie przez uczestnika, zgody na przesyłanie do uczestnika informacji/komunikatów dotyczących poszczególnych Marszów w ramach PKO Grand Prix Gdyni 2019 oraz dotyczących kolejnych edycji Grand Prix Gdyni, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne Organizatora, zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., (tj. Dz.U 2002, Nr. 101, poz.926) uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania tejże zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres Organizatora, przy czym wycofanie zgody na wykorzystanie danych osobowych na potrzeby związane z organizacją Marszu uniemożliwia uczestnikowi start w Marszu.

15) Uczestnik Marszu Głównego wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Organizatora swojego wizerunku, utrwalonego w dowolnej formie, w celach związanych z organizacją GPX Grand Prix Gdyni i działalnością Organizatora. Zgoda ta dotyczy w szczególności wykorzystania wizerunku poprzez zamieszczenie wykonanych fotografii lub materiałów filmowych w relacjach i materiałach promocyjnych Organizatora. Zgoda obejmuje także wykorzystanie wykonanych materiałów i zdjęć w szczególności do upublicznienia, udostępnienia Sponsorom Marszu, powielania, zwielokrotniania, emisji, publikacji, nadawania lub transmisji. Niniejsza zgoda na wykorzystanie wizerunku nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie. Zgoda na wykorzystywanie wizerunku udzielana jest nieodpłatnie.

16) Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Organizatora i Sędziego Głównego Marszu Głównego.

17) Protesty przyjmowane są do dnia 13 maja 2019 r. do godziny 15:30 na adres mailowy gpx@gdyniasport.pl. Protesty będą rozpatrywane w ciągu 72 godzin, zaś ostateczne i oficjalne wyniki zostaną opublikowane najpóźniej w dniu 16 maja 2019 r. Protesty Protesty wniesione po terminie nie będą rozstrzygane merytorycznie.

18) Informacje dotyczące Marszu Głównego można uzyskać pod adresem: Gdyńskie Centrum Sportu, ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia, tel. 58 622 11 64, www email: gpx@gdyniasport.pl,

19) Informacje dotyczące zapisów elektronicznych można uzyskać pod adresami:
zapisy@sts-timing.pl oraz info@sts-timing.pl

20) Wyniki Marszu Głównego dostępne będą na stronie: gpx.gdyniasport.pl

Organizator