Regulamin

BIEG NIEPODLEGŁOŚCI z PKO BANKIEM POLSKIM
Regulamin Biegu Głównego na 10 km

I. Cel imprezy

1) Popularyzacja biegania i propagowanie zdrowego trybu życia

2) Promocja Miasta Gdyni

3) Uczczenie 101. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości

II. Dane Organizatora

Organizatorem Biegu Niepodległości na 10 km (zwanego dalej „Biegiem Głównym”) jest Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa z siedzibą w Gdyni, przy ul. Olimpijskiej 5/9, kod pocztowy 81-538, NIP: 5862312326, tel. 58 622 11 64, fax 58 622 35 74,  www.gpx.gdyniasport.pl, email: gpx@gdyniasport.pl

III. Termin, miejsce, dystans oraz zasady startu

1) Bieg Główny na dystansie 10 km odbędzie się w dniu 11 listopada (poniedziałek) 2019 r. w Gdyni.

2) Start Biegu Głównego nastąpi o godzinie 15:00 na Skwerze Kościuszki na wysokości ORP „Błyskawica”. Start będzie miał charakter falowy, oznacza to, że poszczególne strefy będą startowały w odstępach trwających od 1 do 4 minut. Start poszczególnych stref będzie sygnalizowany oddzielnym sygnałem dźwiękowym startera.

3) Linia startu Biegu Głównego zostanie zamknięta po 5 minutach od sygnału dźwiękowego startera oznajmiającego start ostatniej strefy.

4) Zawodnicy zobowiązani są do ustawienia się na starcie w wydzielonych strefach zgodnych z kolorem otrzymanych numerów startowych. Przydział do konkretnej strefy startowej następuje na podstawie podanego w formularzu zgłoszeniowym wyniku osiągniętego przez danego zawodnika na dystansie 10 km, uzyskanego w przeciągu dwóch lat od daty rozegrania biegu, który będzie zweryfikowany przez Organizatora. Wejście do stref startowych możliwe będzie od godziny 14:30.

5) Start z „późniejszej” strefy nie niesie ze sobą żadnych konsekwencji karnych.

6) Zawodnicy, którzy wystartują w strefie ustawionej bliżej Startu niż strefa, do której zostali przyporządkowani podczas rejestracji, otrzymają 5 minut kary za każdą pominiętą strefę. Kara doliczana będzie do czasu netto osiągniętego przez zawodnika.

7) Osoby, które zostaną ukarane za start z niewłaściwej strefy startowej automatycznie nie zostaną uwzględnione podczas ceremonii dekoracji w kategoriach, o których mowa w punkcie VIII regulaminu.

8) W przypadku podania przez zawodnika nieprawdziwych lub niemożliwych do zweryfikowania danych dotyczących dotychczasowych wyników Organizator ma prawo przesunąć go do ostatniej strefy startowej lub zdyskwalifikować.

9) Wszelkie informacje organizacyjne dotyczące Biegu Głównego będą przekazywane przez służby Organizatora przy pomocy systemu nagłaśniającego umieszczonego w strefie startu. W związku z powyższym zaleca się nieużywanie przez zawodników własnych urządzeń elektronicznych ze słuchawkami.

IV. Trasa Biegu Głównego i limit czasu

1) Trasa Biegu Głównego prowadzić będzie następującymi ulicami:
START: Skwer Kościuszki na wysokości ORP „Błyskawica”, Skwer Kościuszki – aleja Jana Pawła II – Jerzego Waszyngtona – Św. Piotra – Tadeusza Wendy – Bernarda Chrzanowskiego – Polska – Janka Wiśniewskiego – Jana z Kolna – Tadeusza Wendy – Portowa – Plac Kaszubski – Świętojańska – Józefa Piłsudskiego – Bulwar Nadmorski – aleja Jana Pawła II – Skwer Kościuszki. META: Skwer Kościuszki na wysokości ORP „Błyskawica”.

2) Trasa Biegu Głównego może ulec zmianie na skutek wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń atmosferycznych, lub innych przyczyn niezależnych od Organizatora, które będą miały wpływ na bezpieczeństwo zawodników.

Na trasie Biegu Głównego będą oznakowane wszystkie pełne kilometry. Zlokalizowane będą również punkty elektronicznego pomiaru czasu, a ominięcie któregokolwiek z nich przez zawodnika skutkować będzie jego dyskwalifikacją.

3) Do pomiaru czasu wykorzystywany będzie system pomiaru czasu CHAMPION CHIP.

4) Obowiązuje limit czasu dla ukończenia Biegu Głównego, wynoszący 1 godzinę i 45 minut
od momentu wystrzału startera oznajmiającego start ostatniej strefy. Jeżeli zawodnik nie ukończy Biegu Głównego przed upływem powyższego limitu czasu, nie zostanie sklasyfikowany. Po upływie 1 godziny i 45 minut od momentu w/w wystrzału zawodnik zobowiązany jest do niezwłocznego opuszczenia trasy Biegu Głównego.

5)Trasa posiada atest Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.

V. Warunki uczestnictwa

1) W Biegu Głównym mogą startować wyłącznie zawodnicy urodzeni przed 12 listopada 2003 r. (w dniu Biegu Głównego mają ukończone 16 lat).

2) W Biegu Głównym mogą brać udział wszyscy chętni, niemający przeciwwskazań lekarskich do udziału w dyscyplinach sportowych typu wytrzymałościowego, którzy zgłosili swój udział i zostali wpisani na listę startową zgodnie z postanowieniami punktu VI niniejszego Regulaminu.

3) Do Biegu Głównego dopuszczone zostaną wyłącznie osoby, które przy odbiorze pakietu startowego w Biurze Zawodów złożą na druku Organizatora podpisane własnoręcznie, a w przypadku osób niepełnoletnich przez przedstawiciela ustawowego, oświadczenie o zdolności do udziału w Biegu Głównym oraz przedstawią kartę startową.

4) Zawodnicy startują w Biegu Głównym na własną odpowiedzialność. Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza Zgłoszeniowego oraz dokonanie opłaty startowej oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Biegu Głównym, w tym zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko.

5) Zawodnicy startujący w Biegu Głównym zobowiązani są do przestrzegania przepisów ustawy o ruchu drogowym oraz bezwzględnego wykonywania poleceń służb odpowiedzialnych za kierowanie ruchem drogowym, w tym Policji i Straży Miejskiej, a także ekipy sędziowskiej i służb zabezpieczających trasę Biegu Głównego z ramienia Organizatora pod rygorem dyskwalifikacji.

6) Ze względów bezpieczeństwa, zabrania się startu w Biegu Głównym osobom poruszającym się o kijkach trekkingowych, kijkach do Nordic Walking i innych tego typu, startu z wózkami joggingowymi oraz startu na wszelkich innych typach wózków, a także startu ze zwierzętami. Osoby, które nie zastosują się do zaleceń wskazanych powyżej zostaną zdyskwalifikowane i niezależnie od powyższego zobowiązane są opuścić trasę Biegu Głównego.

VI. Zgłoszenia i odbiór pakietów startowych

1) Rejestracja do Biegu Głównego, z zastrzeżeniem ust. 4), odbywać się będzie do dnia 28 października 2019 r. (poniedziałek) do godziny 23:59.

2) Zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie w formie elektronicznej poprzez wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego, dostępnego tylko i wyłącznie z poziomu Profilu Zawodnika, dostępnego na stronie gpx.gdyniasport.pl.

3) Rejestracja jest skuteczna tylko wtedy, gdy uczestnik dokona prawidłowego zgłoszenia oraz uiści opłatę startową zgodnie z postanowieniami punktu VII niniejszego Regulaminu.

4) Po 28 października 2019 r. będzie można dokonać rejestracji tylko i wyłącznie w dniach:

a) 29 października – 8 listopada, z wyjątkiem niedziel niehandlowych, w Biurze Zawodów mieszczącym się w Centrum Handlowym „Riwiera” (na parterze obok fontanny), ul. Kazimierza Górskiego 2 w godzinach 10:00 – 21:00. Organizator zastrzega, iż w tych dniach zarejestrowanych zostanie tylko pierwsze 500 osób, które uiszczą opłatę startową zgodnie z postanowieniami punktu VII niniejszego regulaminu.

b) 9 listopada (sobota) w godzinach 15:00 – 20:00 i 10 listopada (niedziela) w godzinach, 12:00 – 20:00, w Biurze Zawodów mieszczącym się w Hali Gier Gdyńskiego Centrum Sportu, ul. Olimpijska 5/9, przy czym Organizator zastrzega, iż w tych dniach zarejestrowanych zostanie tylko pierwsze 150 osób, które uiszczą opłatę startową zgodnie z postanowieniami punktu VII niniejszego Regulaminu.

5) Pakiety startowe do Biegu Głównego odbierać będzie można wyłącznie w dniach: 9 listopada (sobota) w Biurze Zawodów mieszczącym się w Hali Gier Gdyńskiego Centrum Sportu, ul. Olimpijska 5/9 w godzinach 15:00-20:00 oraz 10 listopada (niedziela) w Biurze Zawodów mieszczącym się w Hali Gier Gdyńskiego Centrum Sportu, ul. Olimpijska 5/9, w godzinach od 12:00 do 20:00. W dniu 11 listopada nie będą wydawane pakiety startowe.

6. Pakiet startowy będzie można odebrać za pomocą, karty startowej lub dokumentu tożsamości ze zdjęciem. Organizator dopuszcza przedstawienie karty startowej w wersji elektronicznej przy odbiorze pakietu startowego.

7. Zawodnicy, którzy nie zarejestrują się w terminach, o których mowa w ust. 1) i 4), nie otrzymają pakietów startowych, nie będą wpisani na listę uczestników, nie będą mogli wystartować w Biegu Głównym oraz nie zostaną sklasyfikowani.

8. Wysyłka Pakietu Startowego
a) Wysyłka polega na dostarczeniu pakietu startowego Biegu, na adres wskazany przez Zawodnika w Profilu Zawodnika na stronie www.gpx.gdyniasport.pl.
b) Wysyłka realizowana będzie za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD (https://www.dpd.com.pl/ ) w dniach 28 października – 4 listopada 2019 roku, zgodnie z regulaminem świadczenia usług pocztowych przez tą firmę.
c) Wysyłka realizowana będzie wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
d) Aby zamówić wysyłkę pakietu startowego, należy w terminie do 28 października 2019 roku wybrać stosowną opcję w formularzu zgłoszeniowym do Imprezy znajdującą się w Profilu Zawodnika, dostępnym na stronie internetowej www.gpx.gdyniasport.pl, zaakceptować treść regulaminu imprezy oraz regulaminu firmy kurierskiej DPD (https://www.dpd.com.pl/ ) a także opłacić wysyłkę, wyłącznie za pośrednictwem portalu internetowego tpay.com poprzez Profil Zawodnika .
e) Cena Usługi wynosi 49 PLN brutto.
f) Warunkiem przekazania pakietu startowego przez kuriera jest osobiste podpisanie przez Zamawiającego standardowego oświadczenia o braku przeciwskazań do udziału w Imprezie, które jest dołączone do przesyłki. Podpisane oświadczenie należy zwrócić kurierowi dostarczającemu przesyłkę.
g) W przypadku braku realizacji zamówionej Usługi w Terminie realizacji Usługi, należy skontaktować się z Organizatorem poprzez wysłanie e-maila na adres gpx@gdyniasport.pl.
h) Pakiet startowy wysyłane do Zawodników zawierają wszystkie elementy składowe pakietu, niezbędne do startu w Biegu Urodzinowym z PKO Bankiem Polskim, dostępne w dniu wysyłki. Pakiet nie podlega uzupełnieniu o dodatkowe elementy (np. ulotki, drobne upominki od sponsorów), które ewentualnie zostaną dodane do pakietu po terminie wysyłki.

VII. Opłaty startowe

1) Opłata startowa wynosi:

a) 30 zł – jeżeli kwota zostanie przelana na konto wskazane przez Organizatora najpóźniej do dnia 28 października 2019 r. do godziny 23:59 i zaksięgowana na koncie wskazanym przez Organizatora do dnia 29 października 2019 r. do godziny 23:59.

b) 60 zł – kwota, która będzie pobierana wyłącznie w gotówce, w Biurze Zawodów w dniach 29 października – 8 listopada 2019 r.

c) 100 zł – kwota, która będzie pobierana, wyłącznie w gotówce, w Biurze Zawodów w dniach 10 i 11 listopada 2019 r.

d) 1 zł – dla osób urodzonych przed 12 listopada 1949 r. (w dniu Biegu Głównego mają ukończone 70 lat), pod warunkiem dokonania skutecznej rejestracji w terminie o którym mowa w pkt. VI ust. 1).

2) Opłatę startową, o której mowa w ust. 1 lit. a) i d) należy uiścić wyłącznie za pośrednictwem portalu internetowego tpay.com poprzez Profil Zawodnika.

3)Po zakończeniu rejestracji do Biegu Głównego, każdy zawodnik po prawidłowym zarejestrowaniu się do Biegu Głównego będzie mógł pobrać ze swojego Profilu Zawodnika kartę startową z nadanym numerem startowym, wyłącznie za pomocą, której będzie mógł odebrać swój pakiet startowy do Biegu Głównego. Organizator dopuszcza przedstawienie karty startowej w wersji elektronicznej przy odbiorze pakietu startowego.

4) W przypadku dokonania opłaty startowej za pośrednictwem portalu internetowego tpay.com w wysokości większej niż ta określona w ust. 1 lit. a) i b), Organizator, na wniosek zainteresowanej osoby, dokona zwrotu nadpłaty pomniejszonej o koszty operacyjne związane z dokonaniem przelewu.

5) Organizator wystawia faktury VAT na żądanie uczestnika Biegu Głównego. Faktury VAT wystawiane będą wyłącznie na osoby lub podmioty, po zaksięgowaniu opłaty startowej na koncie wskazanym przez Organizatora, oraz po podaniu dokładnych danych w formularzu zgłoszeniowym podczas procedury rejestracyjnej zgodnie ·z obowiązującymi przepisami ustawy z dn. 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2011.177.1054 j. t.)

6) Organizator nie ma obowiązku wystawienia faktury, jeżeli żądanie jej wystawienia zgłoszone zostało niezgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dn. 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2011.177.1054 j. t.)

7) Opłata startowa powinna być wniesiona i zaksięgowana na koncie Organizatora w ciągu 7 dni od dokonania zgłoszenia. W przeciwnym wypadku jego zgłoszenie zostanie anulowane.

8) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych i pocztowych.

9) Dowodem dokonania skutecznej rejestracji jest pojawienie się danych zawodnika na liście startowej z potwierdzoną płatnością oraz pojawienie się karty startowej w Profilu Zawodnika. Powyższe dotyczy również zawodników, o których mowa w ust. 2). Karty startowe będzie można pobrać z Profilu Zawodnika siedem dni po zakończeniu zapisów.

10) Opłata startowa podlega zwrotowi (pomniejszona o koszty operacyjne związane z dokonaniem przelewu) tylko i wyłącznie w przypadku zgłoszenia przez Zawodnika rezygnacji z udziału w biegu, poprzez wysłanie e-maila z rezygnacją na adres gpx@gdyniasport.pl, w terminie o którym mowa w pkt. VI ust. 1). Opłata nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji po tym terminie, czy też w związku z nieukończenia Biegu Głównego lub wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

11)Możliwość przeniesienia opłaty startowej na innego zawodnika oraz zmiana danych osobowych tj. imienia, nazwiska oraz daty urodzenia podanych przy rejestracji do Biegu Głównego jest możliwa jedynie poprzez Profil Zawodnika w terminie, o którym mowa w pkt. VI, ust.1. Po tym terminie nie będzie możliwości przeniesienia opłaty startowej.

VIII. Klasyfikacja

1. W Biegu Głównym prowadzona będzie następująca klasyfikacja:
a) Klasyfikacja generalna kobiet,
b) Klasyfikacja generalna mężczyzn.

2) W Biegu Głównym prowadzona będzie także dodatkowa klasyfikacja w ramach następujących kategorii wiekowych:
a) Kobiety/Mężczyźni 16 od 16 do 19 lat,
b) Kobiety/Mężczyźni 20 od 20 do 29 lat,
c) Kobiety/Mężczyźni 30 od 30 do 39 lat,
d) Kobiety/Mężczyźni 40 od 40 do 49 lat,
e) Kobiety/Mężczyźni 50 od 50 do 59 lat,
f) Kobiety/Mężczyźni 60 od 60 do 69 lat,
g) Kobiety/Mężczyźni 70 od 70 do 79 lat,
h) Kobiety/Mężczyźni 80       powyżej 80 lat.

3. Klasyfikacja końcowa, z wyłączeniem klasyfikacji, o której mowa w ust. 1 lit. a) i b), prowadzona będzie na podstawie czasu netto, liczonego od przekroczenia linii startu przez zawodnika do momentu przekroczenia linii mety przez zawodnika. Klasyfikacje, o których mowa w ust. 1 lit. a) i b) prowadzone będą na podstawie czasu netto, liczonego od przekroczenia linii startu przez zawodnika do momentu przekroczenia linii mety przez zawodnika, przy czym dla pierwszych 10 kobiet i pierwszych 10 mężczyzn klasyfikacja będzie prowadzona na podstawie czasu brutto, liczonego od momentu wystrzału startera oznajmiającego start pierwszej strefy do momentu przekroczenia linii mety przez zawodnika.

IX. Nagrody

1. Po zakończeniu Biegu Głównego zostaną przyznane i wręczone następujące nagrody:

a) Puchary za zajęcie od I do X miejsca w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn,
b) Puchary za zajęcie od I do III miejsca w klasyfikacji kobiet i mężczyzn w poszczególnych kategoriach wiekowych,
c) Pamiątkowe medale dla wszystkich uczestników, którzy w prawidłowy sposób wystartowali oraz ukończyli Bieg Główny.
d) Pieniężne za zajęcie poszczególnych miejsc, według poniższej klasyfikacji:

W klasyfikacji generalnej mężczyzn W klasyfikacji generalnej kobiet
Miejsce I 650 zł Miejsce I 650 zł
Miejsce II 600 zł Miejsce II 600 zł
Miejsce III 550 zł Miejsce III 550 zł
Miejsce IV 500 zł Miejsce IV 500 zł
Miejsce V 450 zł Miejsce V 450 zł
Miejsce VI 400 zł Miejsce VI 400 zł
Miejsce VII 350 zł Miejsce VII 350 zł
Miejsce VIII 300 zł Miejsce VIII 300 zł
Miejsce IX 250 zł Miejsce IX 250 zł
Miejsce X 200 zł Miejsce X 200 zł
W kategoriach wiekowych mężczyzn W kategoriach wiekowych kobiet
Miejsce I 150 zł Miejsce I 150 zł
Miejsce II 100 zł Miejsce II 100 zł
Miejsce III 50 zł Miejsce III 50 zł

2) Nagrody finansowe i rzeczowe nie dublują się, co oznacza, że zawodnik otrzymujący nagrodę za miejsce zajęte w klasyfikacji generalnej biegu nie otrzymuje nagrody za miejsce zajęte ramach prowadzonej kategorii wiekowej.

3) Nagrody finansowe w Biegu Głównym w przypadku klasyfikacji generalnej oraz klasyfikacji wiekowych będą wypłacane wyłącznie na wskazane pisemnie przez zawodnika konto bankowe w terminie 21 dni od zakończenia Biegu.

4) Warunkiem wypłacenia nagrody pieniężnej, jest osobiste stawienie się zawodnika na ceremonii dekoracji z dokumentem potwierdzającym tożsamość, podanie numeru konta bankowego, na które ma być dokonany przelew i własnoręczne podpisanie protokołu nagród. W przypadku niespełnienia powyższych warunków, nagroda pieniężna nie zostanie wypłacona.

5. Od nagród finansowych lub/i rzeczowych, których łączna wartość przekroczy 760 zł (nagroda do ww. kwoty zwolniona jest od podatku dochodowego zgodnie z art.21 ust. 1 pkt.68 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) zostanie potrącony (pobrany) podatek zgodnie z art.41 ust.4 tejże ustawy.

X. Inne postanowienia

1. Bieg Główny w ramach imprezy Bieg Urodzinowy z PKO Bankiem Polskim 2019 jest ostatnim z cyklu PKO Grand Prix Gdyni 2019. Na ten cykl składają się: Bieg Urodzinowy z PKO Bankiem Polskim (17.02), Bieg Europejski z PKO Bankiem Polskim (12.05), Nocny Bieg Świętojański z PKO Bankiem Polskim (28.06), Bieg Niepodległości z PKO Bankiem Polskim (11.11).

2. Zawodnicy będą mogli oddać do depozytu rzeczy zapakowane wyłącznie w worku dostarczonym przez Organizatora. Rzeczy luzem, bez worków, nie będą przyjmowane.

3. Każdy zawodnik podczas biegu musi posiadać przytwierdzony do lewej lub prawej nogi, na wysokości kostki, chip identyfikacyjny służący do elektronicznego pomiaru czasu. Umieszczenie chipa w innym miejscu lub jego zdjęcie w trakcie biegu skutkuje dyskwalifikacją.

4. Przy wypożyczeniu chipa nie będzie pobierana kaucja.

5. Zawodnik zobowiązany jest do umieszczenia numeru startowego z przodu tułowia. Numer startowy musi być widoczny przez okres trwania całego Biegu Głównego. Zakrycie lub usunięcie numeru startowego skutkować będzie dyskwalifikacją.

6. Na rewersie numeru startowego umieszczona zostanie tabela, którą każdy zawodnik powinien wypełnić w celu łatwiejszej identyfikacji w razie wypadku. Tabela zawiera dane dotyczące przyjmowanych leków, ewentualnych uczuleń oraz numeru telefonu do osoby,
z którą ma się skontaktować Organizator w razie wypadku.

7. Zawodnicy, którzy nie dokonają zwrotu chipa bezpośrednio po ukończeniu Biegu Głównego nie otrzymają medalu oraz zostaną zdyskwalifikowani (skreślenie wyniku z oficjalnego komunikatu).

8. Zawodnicy wbiegający na metę muszą stosować się do poleceń Sędziów i służb Organizatora.

9. Uczestnicy Biegu Głównego, po ukończeniu rywalizacji, otrzymają sms z wynikiem, na podany w formularzu zgłoszeniowym numer telefonu, (pod warunkiem wyrażenia zgody na wysłanie przedmiotowego sms ‘a).

10. Na trasę Biegu Głównego zabrania się wprowadzania zwierząt, a także wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji, środków dopingujących oraz środków alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Zawodnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed, jak i podczas biegu pod groźbą dyskwalifikacji. W przypadku stwierdzenia, że uczestnik narusza powyższy zakaz, Organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału w biegu lub zdyskwalifikowania go w jego trakcie.

11. Zawodnik w czasie Biegu Głównego nie może opuszczać i powracać na trasę pod karą dyskwalifikacji.

12. Zawodnikowi nie wolno korzystać z jakiejkolwiek pomocy określonej w przepisach zawodów w lekkoatletyce, m. in. dotyczy to asysty zawodników przez osoby nieuczestniczące w biegu, biegnące z zawodnikiem lub jadące na rowerze.

13. Organizator zapewnia opiekę medyczną wyłącznie dla uczestników imprezy na trasie Biegu Głównego od momentu startu do zamknięcia trasy biegu określonej limitem czasowym, a także w centrum zawodów do godziny 17:30 w dniu 11 listopada 2019 r. Organizator nie pokrywa kosztów medycznych lub kosztów transportu nieobjętych zakresem zabezpieczenia medycznego imprezy.

Decyzje podjęte przez Koordynatora medycznego lub obsługę medyczną, co do udziału zawodnika w Biegu Głównym są niezawisłe oraz są wiążące wobec zawodnika. Niezastosowanie się do zaleceń obsługi medycznej powoduje dyskwalifikację zawodnika.

1Regulamin Biegu Niepodległości z PKO Bankiem Polskim 2019 – Bieg Główny

15. Uczestnik Biegu Głównego wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Organizatora swojego wizerunku, utrwalonego w dowolnej formie, w celach związanych z organizacją GPX Grand Prix Gdyni i działalnością Organizatora. Zgoda ta dotyczy w szczególności wykorzystania wizerunku poprzez zamieszczenie wykonanych fotografii lub materiałów filmowych w relacjach i materiałach promocyjnych Organizatora. Zgoda obejmuje także wykorzystanie wykonanych materiałów i zdjęć w szczególności do upublicznienia, udostępnienia Sponsorom Biegu, powielania, zwielokrotniania, emisji, publikacji, nadawania lub transmisji. Niniejsza zgoda na wykorzystanie wizerunku nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie. Zgoda na wykorzystywanie wizerunku udzielana jest nieodpłatnie.

16. Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Organizatora i Sędziego Głównego Biegu Głównego.

17. Protesty dotyczące wyników Biegu Głównego przyjmowane są do dnia 12 listopada 2019 r. do godziny 15:30 na adres mailowy gpx@gdyniasport.pl. Protesty będą rozpatrywane w ciągu 72 godzin, zaś ostateczne i oficjalne wyniki zostaną opublikowane najpóźniej w dniu 15 listopada 2019 r. Protesty wniesione po terminie nie będą rozstrzygane merytorycznie.

18. Informacje dotyczące Biegu Głównego można uzyskać pod adresem: Gdyńskie Centrum Sportu, ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia, tel. 58 622 11 64, www email: gpx@gdyniasport.pl,

19. Informacje dotyczące zapisów elektronicznych można uzyskać pod adresami:
rejestracja@sts-timing.pl

20. Wyniki Biegu Głównego dostępne będą na stronie: gpx.gdyniasport.pl

Organizator