Regulamin

 BIEG URODZINOWY z PKO BANKIEM POLSKIM
Regulamin Biegu Malucha

 Bieg Malucha, zwany dalej Biegiem, jest jednym z wyścigów rozgrywanych w ramach imprezy pn. Bieg Urodzinowy z PKO Bankiem Polskim.

I Cel imprezy

 1. Popularyzacja biegania i propagowanie zdrowego trybu życia
 2. Promocja Miasta Gdyni
 3. Uczczenie 93 urodzin Gdyni

II Dane Organizatora

Organizatorem Biegu  jest Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa z siedzibą
w Gdyni, przy ul. Olimpijskiej 5/9, kod pocztowy 81-538, NIP 5862312326
tel. 58 622 11 64, fax 58 622 35 74, www.gpx.gdyniasport.pl, email:  gpx@gdyniasport.pl

III Termin, miejsce, dystanse

Bieg Malucha rozegrany zostanie w dniu 16 lutego 2019 r. o godzinie 14:30 dla osób urodzonych w przedziale 1 stycznia 2015 roku – 16 lutego 2019 roku oraz dla osób urodzonych w przedziale 1 stycznia 2013 roku – 31 grudnia 2014 roku
o godzinie 15:00. Bieg zostanie rozegrany na dystansie około 150 m.

IV Rozpoczęcie imprezy, trasa biegu

 1. Oficjalne rozpoczęcie imprezy nastąpi o godz. 10:00.
 2. Trasa Biegu prowadzić będzie poprowadzona będzie na parkingu przy Centrum Handlowym „Riviera”. Trasa biegu może ulec zmianie na skutek wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń atmosferycznych, lub innych niezależnych od Organizatora.
 3. Do pomiaru czasu wykorzystywany będzie system pomiaru czasu CHAMPION CHIP.

 V Zapisy

 1. Rejestracja, uczestników do Biegu odbywać  się będzie poprzez formularz dostępny tylko i wyłącznie z poziomu Profilu Zawodnika, znajdującego się na stronie internetowej gpx.gdyniasport.pl. Rejestracja poprzez formularz zamieszczony
  w Internecie trwać będzie do dnia 4 lutego do godz. 23:59 r. Po tym terminie rejestracji dokonać będzie można tylko i wyłącznie w dniach: 15 lutego w Biurze Zawodów mieszczącym się w Centrum Handlowym „Riviera” przy ul. Kazimierza Górskiego 2 w godzinach 15:00 – 20:00 oraz 16 lutego w Biurze Zawodów mieszczącym się Centrum Handlowym „Riviera” przy ul. Kazimierza Górskiego 2 w godzinach 8:00 – 14:30, przy czym Organizator zastrzega, iż w tych dniach zarejestrowanych zostanie tylko pierwsze 200 osób (łączna pula pakietów startowych dla biegów młodzieżowych), które uiszczą opłatę startową zgodnie z postanowieniami punktu VI niniejszego Regulaminu.
 2. Pakiety startowe do Biegu odbierać będzie można wyłącznie w dniach:
  • 15 lutego (piątek) w Biurze Zawodów mieszczącym się w Centrum Handlowym „Riviera” przy ul. Kazimierza Górskiego 2  w godzinach 15:00 – 20:00
  • 16 lutego (sobota) w Biurze Zawodów mieszczącym się w Centrum Handlowym „Riviera” przy ul. Kazimierza Górskiego 2, w godzinach 8:00 – 14:30.
 3. Pakiet startowy będzie można odebrać za pomocą, karty startowej lub dokumentu tożsamości ze zdjęciem. Organizator dopuszcza przedstawienie karty startowej w wersji elektronicznej przy odbiorze pakietu startowego.
 4. Wysyłka Pakietu Startowego
  1. Wysyłka polega na dostarczeniu pakietu startowego Biegu na adres wskazany przez Zawodnika w Profilu Zawodnika na stronie www.gpx.gdyniasport.pl
  2. Wysyłka realizowana będzie za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD (https://www.dpd.com.pl/ ) w dniach 4 – 11 lutego 2019 roku, zgodnie z regulaminem świadczenia usług pocztowych przez tą firmę.
  3. Wysyłka realizowana będzie wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  4. Aby zamówić wysyłkę pakietu startowego, należy w terminie do 4 lutego 2019 roku wybrać stosowną opcję w formularzu zgłoszeniowym do Imprezy znajdującą się w Profilu Zawodnika, dostępnym na stronie internetowej www.gpx.gdyniasport.pl, zaakceptować treść regulaminu imprezy oraz regulaminu firmy kurierskiej DPD (https://www.dpd.com.pl/ ) a także opłacić wysyłkę, wyłącznie za pośrednictwem portalu internetowego tpay.com poprzez Profil Zawodnika .
  5. Cena Usługi wynosi 49 PLN brutto.
  6. Warunkiem przekazania pakietu startowego przez kuriera jest osobiste podpisanie przez Zamawiającego standardowego oświadczenia o braku przeciwskazań do udziału w Imprezie, które jest dołączone do przesyłki. Podpisane oświadczenie należy zwrócić kurierowi dostarczającemu przesyłkę.
  7. W przypadku braku realizacji zamówionej Usługi w Terminie realizacji Usługi, należy skontaktować się z Organizatorem poprzez wysłanie e-maila na adres gpx@gdyniasport.pl .
  8. Pakiet startowy wysyłane do Zawodników zawierają wszystkie elementy składowe pakietu, niezbędne do startu w Biegu, dostępne w dniu wysyłki. Pakiet nie podlega uzupełnieniu o dodatkowe elementy (np. ulotki, drobne upominki od sponsorów), które ewentualnie zostaną dodane do pakietu po terminie wysyłki.

Zawodnicy, którzy nie zarejestrują się w terminie, nie otrzymają pakietów startowych,
nie będą wpisywani na listę uczestników, nie będą mogli wystartować w zawodach oraz nie zostaną sklasyfikowani.

VII Opłaty startowe

 1. Opłata startowa wynosi:
  1. 1 zł – jeżeli kwota zostanie przelana i zaksięgowana na koncie wskazanym przez Organizatora najpóźniej do dnia 4 lutego 2019 r. do godziny 23:59
   i zaksięgowana na koncie wskazanym przez Organizatora do dnia 5 lutego 2019 r. do godziny 23:59
  2. 1 zł – kwota, która będzie pobierana, wyłącznie w gotówce, w Biurze Zawodów
   w dniach 15 i 16 lutego 2019 r.
 2. Opłatę startową, o której mowa w ust. 1a), należy uiścić wyłącznie za pośrednictwem portalu internetowego tpay.com poprzez Profil Zawodnika.
 3. Po zakończeniu rejestracji do Biegu , każdy zawodnik po prawidłowym zarejestrowaniu się do Biegu będzie mógł pobrać ze swojego Profilu Zawodnika kartę startową z nadanym numerem startowym, wyłącznie za pomocą, której będzie mógł odebrać swój pakiet startowy do Biegu . Organizator dopuszcza przedstawienie karty startowej w wersji elektronicznej przy odbiorze pakietu startowego.
 4. W przypadku dokonania opłaty startowej za pośrednictwem portalu internetowego tpay.com w wysokości większej niż ta określona w ust. 1 lit. a Organizator, na wniosek zainteresowanej osoby, dokona zwrotu nadpłaty pomniejszonej o koszty operacyjne związane z dokonaniem przelewu.
 5. Organizator wystawia faktury VAT na żądanie uczestnika Biegu . Faktury VAT wystawiane będą wyłącznie na osoby lub podmioty, po zaksięgowaniu opłaty startowej na koncie wskazanym przez Organizatora, oraz po podaniu dokładnych danych
  w formularzu zgłoszeniowym podczas procedury rejestracyjnej zgodnie ·z obowiązującymi przepisami ustawy z dn. 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2011.177.1054 j. t.)
 6. Organizator nie ma obowiązku wystawienia faktury, jeżeli żądanie jej wystawienia zgłoszone zostało niezgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dn. 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2011.177.1054 j. t.)
 7. Opłata startowa powinna być wniesiona i zaksięgowana na koncie Organizatora
  w ciągu 7 dni od dokonania zgłoszenia. W przeciwnym wypadku jego zgłoszenie zostanie anulowane.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych i pocztowych.
 9. Dowodem dokonania skutecznej rejestracji jest pojawienie się danych zawodnika na liście startowej z potwierdzoną płatnością oraz pojawienie się karty startowej w Profilu Zawodnika. Powyższe dotyczy również zawodników, o których mowa w ust. 2). Karty startowe będzie można pobrać z Profilu Zawodnika siedem dni po zakończeniu zapisów.
 10. Opłata startowa podlega zwrotowi (pomniejszona o koszty operacyjne związane
  z dokonaniem przelewu) tylko i wyłącznie w przypadku zgłoszenia przez Zawodnika rezygnacji z udziału w biegu, poprzez wysłanie e-maila z rezygnacją na adres gpx@gdyniasport.pl, w terminie nie przekraczającym terminu, o którym mowa w pkt. V ust. 1). Opłata nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji po tym terminie, czy też w związku z nieukończenia Biegu lub wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 11. Możliwość przeniesienia opłaty startowej na innego zawodnika oraz zmiana danych osobowych tj. imienia, nazwiska oraz daty urodzenia podanych przy rejestracji do Biegu jest możliwa jedynie poprzez Profil Zawodnika w terminie, o którym mowa w Pkt. V,  1. Po tym terminie nie będzie możliwości przeniesienia opłaty startowej.

 VIII Warunki uczestnictwa

 1. W Biegu mogą brać udział osoby urodzone w przedziale 1 stycznia 2013 roku – 16 lutego 2019 roku.
 2. W czasie trwania Biegu Malucha zawodnikowi towarzyszyć musi przez cały czas opiekun.
 3. W Biegu mogą brać udział wszyscy chętni niemający przeciwwskazań lekarskich do udziału w dyscyplinach sportowych typu wytrzymałościowego, którzy zgłosili swój udział i zostali wpisani na listę startową zgodnie z postanowieniami punktu V niniejszego Regulaminu.
 4. Do Biegu dopuszczone zostaną wyłącznie osoby, które złożą podpisane przez przedstawiciela ustawowego, oświadczenie o zdolności do udziału w biegu (do pobrania ze strony gpx.gdyniasport.pl ) oraz kartę startową (do pobrania w Profilu Zawodnika),  w Biurze Zawodów.
 5. Organizator dopuszcza przedstawienie karty startowej w wersji elektronicznej przy odbiorze pakietu startowego.
 6. Zawodnicy startują w biegach na własną odpowiedzialność. Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza Zgłoszeniowego, dokonanie opłaty startowej oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w biegu, w tym zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko.
 7. Uczestnicy Biegu zobowiązani są do przestrzegania przepisów Kodeksu Ruchu Drogowego oraz bezwzględnego wykonywania poleceń służb odpowiedzialnych za kierowanie ruchem drogowym, w tym Policji i Straży Miejskiej, a także służb zabezpieczających trasę biegu z ramienia Organizatora pod rygorem dyskwalifikacji.
 8. Ze względów bezpieczeństwa, zabrania się startu w biegach osobom poruszającym się o kijkach trekkingowych, do Nordic Walking, itp., startu z wózkami joggingowymi oraz startu na wszelkich innych typach wózków, a także startu ze zwierzętami. Osoby, które nie zastosują się do zaleceń wskazanych powyżej zostaną zdyskwalifikowane, niezależnie od powyższego zobowiązane są opuścić trasę biegu.

IX Nagrody i wyróżnienia

 1. Po zakończeniu Biegu zostaną przyznane i wręczone Pamiątkowe medale uczestnictwa w zawodach dla wszystkich uczestników, którzy w prawidłowy sposób zgłosili się do imprezy, zgodnie z punktem V i ukończyli bieg.

X Inne postanowienia

 1. Bieg rozegrany zostanie przy użyciu systemu elektronicznego pomiaru czasu Champion Chip. Każdy zawodnik musi posiadać przytwierdzony do lewej lub prawej nogi, na wysokości kostki, chip identyfikacyjny służący do elektronicznego pomiaru czasu. Umieszczenie chipa w innym miejscu lub jego zdjęcie w trakcie biegu skutkuje dyskwalifikacją. Przy wypożyczeniu chipa nie będzie pobierana kaucja.
 2. Zawodnik zobowiązany jest do umieszczenia numeru startowego z przodu tułowia. Numer startowy musi być widoczny przez okres trwania całego biegu. Zakrycie lub usunięcie numeru skutkować będzie dyskwalifikacją.
 3. Na rewersie numeru startowego umieszczona zostanie tabela, w której każdy zawodnik musi wpisać dane dotyczące przyjmowanych leków, ew. uczuleń oraz podać numer telefonu do osoby, z którą ma się skontaktować Organizator w razie wypadku.
 4. Zawodnicy, którzy nie dokonają zwrotu chipa bezpośrednio po ukończeniu biegu zostaną zdyskwalifikowani (skreślenie wyniku z oficjalnego komunikatu).
 5. Zawodnicy wbiegający na metę muszą stosować się do poleceń Sędziów
  i służb Organizatora.
 6. Uczestnicy biegu, po ukończeniu rywalizacji, otrzymają sms‘a z wynikiem, na podany w formularzu zgłoszeniowym numer telefonu (pod warunkiem wyrażenia zgody na wysłanie przedmiotowego sms’a).
 7. Na miejsce Imprezy zabrania się wprowadzania zwierząt, a także wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji, środków dopingujących oraz środków alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed, jak i podczas biegu pod warunkiem dyskwalifikacji z niego. W przypadku stwierdzenia, że uczestnik narusza powyższy zakaz, organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału
  w biegu lub zdyskwalifikowania go w jego trakcie.
 8. Zawodnik w czasie biegu nie może opuszczać i powracać na trasę biegu pod karą dyskwalifikacji.
 9. Zawodnikowi nie wolno korzystać z jakiejkolwiek pomocy określonej w przepisach zawodów w lekkoatletyce, m. in. dotyczy to asysty zawodników przez osoby nieuczestniczące w biegu, biegnące z zawodnikiem lub jadące na rowerze.
 10. Organizator zapewnia opiekę medyczną wyłącznie dla uczestników imprezy na trasie biegu od rozpoczęcia pierwszego z biegów do zakończenia ostatniego, a także
  w centrum zawodów do godziny 15:30. Organizator nie pokrywa kosztów medycznych lub transportu związanych z obecnością lub uczestnictwem w biegu. Decyzje obsługi medycznej co do udziału zawodnika w biegu są niezawisłe.
 11. Przystąpienie do procesu zgłaszania do zawodów, wpisywanie w ramach rejestracji danych, w tym osobowych, zakończone przesłaniem do Organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego oznacza wyrażenie zgody przez uczestnika Biegu na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby związane z organizowaną imprezą. Ponad to w przypadku wyrażenia, opcjonalnie przez uczestnika, zgody na przesyłanie do uczestnika informacji/komunikatów dotyczących poszczególnych biegów w ramach PKO Grand Prix Gdyni 2019 oraz dotyczących kolejnych edycji Grand Prix Gdyni, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne Organizatora, zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.,(tj. Dz.U 2002, Nr. 101, poz.926) uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania tejże zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres Organizatora, przy czym wycofanie zgody na wykorzystanie danych osobowych na potrzeby związane
  z organizacją biegu uniemożliwia uczestnikowi start w biegu.
 12. Uczestnik Biegu wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Organizatora swojego wizerunku, utrwalonego w dowolnej formie, w celach związanych
  z organizacją GPX Grand Prix Gdyni i działalnością Organizatora. Zgoda ta dotyczy
  w szczególności wykorzystania wizerunku poprzez zamieszczenie wykonanych fotografii lub materiałów filmowych w relacjach i materiałach promocyjnych Organizatora. Zgoda obejmuje także wykorzystanie wykonanych materiałów i zdjęć w szczególności do upublicznienia, udostępnienia Sponsorom Biegu,  powielania, zwielokrotniania, emisji, publikacji, nadawania lub transmisji. Niniejsza zgoda na wykorzystanie wizerunku nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie. Zgoda na wykorzystywanie wizerunku udzielana jest nieodpłatnie.
 13. Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Organizatora
  i Sędziego Głównego zawodów. Protesty dotyczące wyników imprezy przyjmowane są do dnia 18 lutego 2019 r. do godziny 15:30 na adres mailowy gpx@gdyniasport.pl. Protesty będą rozpatrywane w ciągu 72 godzin, zaś ostateczne i oficjalne wyniki zostaną opublikowane najpóźniej 21 lutego 2019 r. Protesty wniesione po terminie nie będą rozstrzygane merytorycznie jako wniesione po terminie.
 14. Informacje dotyczące Biegu można uzyskać pod adresem: Gdyńskie Centrum Sportu, ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia, tel. 58 622 11 64, gpx.gdyniasport.pl email: gpx@gdyniasport.pl
 15. Informacje dotyczące zapisów elektronicznych można uzyskać pod adresem: rejestracja@sts-timing.pl
 16. Wyniki Biegu dostępne będą na stronie gpx.gdyniasport.pl

 Organizator