Bieg 10km

Pliki do pobrania:

Usługa rejestracji i pomiaru czasu uczestników imprez sportowych Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w roku 2015

Działalność sportowa jest prowadzona m.in. w formie klubu sportowego. Klub sportowy działa jako osoba prawna. Szczególnym rodzajem klubu sportowego jest uczniowski klub sportowy.Kluby sportowe – uczniowskie kluby sportowe oraz pozostałe kluby sportowe, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej, a które posiadają siedzibę na terenie administracyjnym Gminy Miasta Gdyni podlegają wpisowi do ewidencji prowadzonej przez Prezydenta Miasta Gdyni, jako właściwego organu ewidencyjnego.
Ewidencja dotyczy spraw administracyjnych związanych z wpisem do ewidencji, zmianą wpisu, wykreśleniem z ewidencji oraz wydawaniem zaświadczeń.

Wpisu do ewidencji dokonuje się na podstawie wniosku. Wpis i odmowa wpisu do ewidencji następuje w drodze decyzji. Do załatwiania spraw administracyjnych stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
W zakresie działania organu ewidencyjnego należy także sprawowanie nadzoru nad działalnością klubów sportowych.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym w zw. z art. 8 ust. 5 pkt. 2) ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach do załatwiania ww. spraw administracyjnych oraz sprawowania nadzoru upoważniono Dyrektora Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji jednostki budżetowej w Gdyni.